azonnali hatályú felmondás és elállás joga

EBH1999. 124. A még nem teljesített szerződést a felszámoló jogosult felmondani. A kölcsönszerződést biztosító engedményezési szerződés megkötésével e szerződés teljesült, ezért az engedményezési szerződés már nem mondható fel. Ez nem érinti a kölcsönszerződés felmondásának lehetőségét [1991. évi IL. tv. 35. § (1) és (2) bek., 47. § (1) bek., Ptk. 200. § (1) bek., 329. § (1) és (2) bek., 523. § (1) bek.].

BH2000. 415. Ha a felszámoló az adós által kötött szerződést azonnali hatállyalfelmondja, a másik fél az ennek folytán őt megillető követelést a felszámolási eljárásban érvényesítheti [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 47. § (1) bek., 54. §, Ptk. 319. § (2) bek., 321. § (1)-(2) bek., 339. § (1) bek.].

Szegedi Ítélőtábla Fpkf.I.30.161/2004/2. szám: A felszámoló nem gyakorolhatja az azonnali hatályú felmondás jogát a természetes személyeknek - a szolgálati lakás és garázs kivételével - a lakásokra fennálló bérleti szerződései tekintetében. Amennyiben az adós szövetkezet a tulajdonában álló lakást korábban bérbeadta, az szolgálati lakásnak nem tekinthető, mert annak csak állami lakás minősülhetett, és csak akkor, ha a lakásingatlan a munkahelyen belül helyezkedett el. Szolgálati lakás hiányában a lakásbérleti szerződés azonnali hatályú felmondása a felszámoló részéről jogszabályellenes.

BDT2005. 1199. Az elállás önmagában előidézi a szerződés felbontását, e joghatás bekövetkeztéhez az elállás elfogadására vagy más további cselekményre nincs szükség. Az elállás tudomásulvételére vonatkozó nyilatkozatnak a szerződések megszűnésében nincs szerepe.

Visszatérés az előző oldalra